Ông lấy tay và lỗ

chú thích hình ảnh,

Ông lấy tay và lỗ, Nếu chuyện này không được giải quyết thỏa đáng, công ty không chỉ phải sa thải nàng, mà còn phải khấu trừ tất cả tiền lương cùng tiền thưởng của nàng.