Miễn Cưỡng Str8 Quân Thổi Kèn

तस्वीर का शीर्षक ,

Miễn Cưỡng Str8 Quân Thổi Kèn, Xanh lá cho Đan Trung, đen cho Khánh Phương, cam cho Hội, Xám bạc cho Thy Thy… Duy chỉ có Trung là cả năm màu đều được cơ thể anh hấp thu.