Cảnh Sát Strapon

chú thích hình ảnh,

Cảnh Sát Strapon, Làm sao? Con sợ? Hoàng Yên nhận ra gương mặt Khánh Phương có vẻ mất tự nhiên đứng cách mình thật xa.