Kẻ quyến rũ trong Vớ chân cho!!!

chú thích hình ảnh,

Kẻ quyến rũ trong Vớ chân cho!!!, Giữa mỏm đá cao nhất chồm ra biển được dựng lên một cái lều lớn che chắn tứ phía.