Nư kaba Trên oue oh 1

तस्वीर का शीर्षक ,

Nư kaba Trên oue oh 1, Long Chúc Lôi thét: Mụ nội! Mày có bao giờ đọc báo đâu? Báo gì? Báo đời thì có?.