Trụy Lạc Nhỉ Trọng Chân Vẻ Sùng Bái Phục Tùng

chú thích hình ảnh,

Trụy Lạc Nhỉ Trọng Chân Vẻ Sùng Bái Phục Tùng, Cả người hắn như có lực kéo phía sau bay ngược ra rất nhanh tránh thoát một kích chí mạng.