Tự thủ dâm, x hơn 11

chú thích hình ảnh,

Tự thủ dâm, x hơn 11, Hai tên này không muốn làm tay sai của Dương, nhưng vì dụ hoặc Dương đưa ra quá lớn nên đã đồng ý giúp Dương thực hiện một phi vụ động trời.