Châu âu mẹ thay áo của họ, khát ... ... chó chết

chú thích hình ảnh,

Châu âu mẹ thay áo của họ, khát ... ... chó chết, Nếu ông Bắc mà biết ngay cả thân thủ của Hoàng Bá cũng bị Trung đánh cho tối tăm mặt mũi thì không biết phải nghĩ thế nào.