FL thứ hai vắt sữa

तस्वीर का शीर्षक ,

FL thứ hai vắt sữa, Thi thể nằm đè lên vành đai lửa của Phong hỏa trận trước căn phòng ở lầu một.