Lynn Armitage - Anh Khó Với Mày, Thành Quả Đấy

तस्वीर का शीर्षक ,

Lynn Armitage - Anh Khó Với Mày, Thành Quả Đấy, Chảy trong người hắn là huyết mạch cuối cùng của gia tộc họ Trần đã bị diệt vong.