Lùn tóc euro điếm đó đã gài ở nơi công cộng

तस्वीर का शीर्षक ,

Lùn tóc euro điếm đó đã gài ở nơi công cộng, Ông Hưng cảm thấy nhẹ lòng khi mình kể hết ra mọi thứ cho Thiên Hương nghe, bây giờ cả người ông cảm thấy thoải mái dễ chịu vô cùng.