Limites en BDSM

chú thích hình ảnh,

Limites en BDSM, Kẻ ông đang nói chuyện qua điện thoại là Luật sư Đại diện kẻ chỉ lo việc ngoài sáng cho ông.