Cô Gái Tóc Vàng, Lớn Khoan

तस्वीर का शीर्षक ,

Cô Gái Tóc Vàng, Lớn Khoan, Kiên nhẫn đợi đến khi hội đủ điều kiện, ông quyết định mở công ty riêng rồi từng bước đưa nó phát triển như ngày nay.