Trần Lớn C. 16

chú thích hình ảnh,

Trần Lớn C. 16, Mạnh lên cho con nó thấy anh mới thật sự xứng đáng với em, để nó hiểu không thể nào so nổi với ba của nó.