Rất nhiều Ạ trên Ngực Bự

chú thích hình ảnh,

Rất nhiều Ạ trên Ngực Bự, Hắn cũng không ưa thằng công tử bột có diễm phúc cưới Khánh Phương nhưng không phải vì thế mà Đan Trung sẽ ra tay hãm hại Hoài Nam.