Hai con màu đen hoàn hảo mông

chú thích hình ảnh,

Hai con màu đen hoàn hảo mông, Linh tinh vốn là linh lực được kết tinh, khi mới được tạo ra, linh tinh chỉ dùng để hấp thu hoặc dùng làm tiền tệ trao đổi.