Tè Vào Mặt Anh

chú thích hình ảnh,

Tè Vào Mặt Anh, Một tên Kim Đan Hoa Hạ vừa đánh lén bị một kiếm bất ngờ của ông Bắc chém đứt lìa cánh tay.