Tất Cả Mông Trên Tàu

chú thích hình ảnh,

Tất Cả Mông Trên Tàu, Dương đứng lặng nhìn cảnh tượng thê lương, trước đây hắn không hề ưa Long tộc, nhưng chủ yếu là vì Long tộc khi đó bị cai trị bởi hội trưởng lão cổ hủ độc đoán.