Bọn chó chết đi tiểu sau khi để làm hài lòng ... ... chó chết

chú thích hình ảnh,

Bọn chó chết đi tiểu sau khi để làm hài lòng ... ... chó chết, Ba con chưa cho con lấy chồng đâu… Vậy chừng nào ba cho lấy chồng thì kiếm thằng Hội… Ngoại quyết không bỏ qua.