CHÂN VIỆC...

chú thích hình ảnh,

CHÂN VIỆC..., Thằng Trọng ngồi bên cạnh cười hô hố khi được nhìn lại hình ảnh của mình trước đây.