Ba Nóng Gái Chắc Chia Sẻ Một Người Da Đen To Lớn Lên Đạn

chú thích hình ảnh,

Ba Nóng Gái Chắc Chia Sẻ Một Người Da Đen To Lớn Lên Đạn, Đó là cách mà họ gọi nhưng trong mắt ông nó hoàn toàn là một lò mổ người không chút nhân tính.