Người Á Rập Gã Bự Cick

chú thích hình ảnh,

Người Á Rập Gã Bự Cick, Minh Tạo không hề biết tổ chức sau lưng Hoàng Bá lại chính là Hoa Hạ, cái ô lớn hắn đang núp bóng.