Tất Cả Mông Trên Tàu

chú thích hình ảnh,

Tất Cả Mông Trên Tàu, Tôi nhắc lại, nhà vệ sinh của giáo viên tuyệt đối không cho học sinh vào dù đó là con của cô.