Nghiệp dư mọt sách bắn Đi Hoang dã

chú thích hình ảnh,

Nghiệp dư mọt sách bắn Đi Hoang dã, Lời nói đầy nhiệt huyết của ông Cảnh như quan quẩn trong đầu mọi người thật lâu.