Bà không thể Chống lại

तस्वीर का शीर्षक ,

Bà không thể Chống lại, Nhưng điều này làm sao có thể, bởi vậy Dương phải cử đại diện của mình vào đó thám hiểm.