Giả trang Nhóm Chín người Nô lệ, 100 Sừng Khách, một Phần Hai

तस्वीर का शीर्षक ,

Giả trang Nhóm Chín người Nô lệ, 100 Sừng Khách, một Phần Hai, Bạn học Thẩm, cầu xin cậu, buông tha cô giáo đi, để cho cô giáo nghỉ ngơi một chút rồi lại hầu hạ cậu, có được hay không?.