8 tháng trước đây, con trai, làm

chú thích hình ảnh,

8 tháng trước đây, con trai, làm, Ôi thơm quá, hương thơm từ lồn thím nồng nàn đến vầy sao? Uhm uhm… con thích quá.