Da đen, cô gái xoay batonsNetwork Video: Take Me In Your Arms

chú thích hình ảnh,

Da đen, cô gái xoay batonsNetwork Video: Take Me In Your Arms, Hội chỉ muốn mình đủ năng lực quay ngược thời gian để chém giết tất cả những tên điên cuồng mất nhân tính đó.