Có Sừng Óng Tính Búa Mỗi Người Ngu Ngốc

chú thích hình ảnh,

Có Sừng Óng Tính Búa Mỗi Người Ngu Ngốc, Nó không ngưng ứa nước dâm lênh láng, chỉ dấu cho những tê khoái mà cái lồn đang phải trải qua.