Renna Ryann nghiệp dư POV

तस्वीर का शीर्षक ,

Renna Ryann nghiệp dư POV, Đúng ra thì đây chính là bản thể của Xà Thần, còn phần tàn hồn kia chỉ là do Cao Biền dùng biện pháp đặc biệt lấy ra, ểm vào tượng Xà Thần.